Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của ngày 06/02/2017 Chính phủ trên địa bàn huyện Văn Giang

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

Ngày 08/3/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Giang

Ngày 08/3/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Giang.

Kế hoạch đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí; đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua hệ thống bưu điện….

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm giúp UBND huyện kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định

Nội dung Kế hoạch tải tại đây: 29.KH-UBND.signed (2).pdf

Tin mới nhất

°
296 người đang online