PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

Đăng ngày 12 - 06 - 2017
100%

* Vị trí, chức năng       

          - Phòng Tài chính Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Giang, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

         - Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

* Nhiệm vụ, quyền hạn 

         1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các Quyết định về lĩnh vực tài chính, công tác kế hoạch và đầu tư; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

          2. Tham gia dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp tỉnh đã được phê duyệt;

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND cấp huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

         4. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc huyện, Tài chính xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở tài chính, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện. Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết theo quy định để báo cáo UBND huyện trình HĐND quyết định; đồng thời đảm bảo điều hành theo tiến độ và dự toán đã được quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.

         5. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tố chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

          6. Phối hợp với cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Kho bạc nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng ngân sách cấp huyện.

          7. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

         8. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

         9. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

        10. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh gia hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư;

         11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư.

         12. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

          a. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

          b. Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trinh, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

          c. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

          d. Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          13.Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

           14. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện.

          15. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính;  kế hoạch và đầu tư giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

           16. Thực hiện cơ chế “một cửa” và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư.

Tin mới nhất

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN(16/03/2022 3:10 CH)

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN(12/06/2017 3:59 CH)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(12/06/2017 3:33 CH)

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG(12/06/2017 3:28 CH)

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HUYỆN(12/06/2017 3:22 CH)

PHÒNG Y TẾ HUYỆN(12/06/2017 3:18 CH)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN(12/06/2017 3:15 CH)

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN(12/06/2017 2:36 CH)

°
56 người đang online