Địa chỉ thư công vụ các đơn vị

Đăng ngày 04 - 04 - 2018
100%

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ CÔNG VỤ CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND HUYỆN
CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN TRỰC THUỘC HUYỆN

1. Danh sách các phòng

STT

Tên phòng

Tên hòm thư

Ghi chú

1

Văn phòng HĐND - UBND

    vanphong.vg@hungyen.gov.vn

 

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

         tnmt.vg@hungyen.gov.vn

 

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

          tckh.vg@hungyen.gov.vn

 

4

Phòng Nội vụ

        noivu.vg@hungyen.gov.vn

 

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

          ktht.vg@hungyen.gov.vn

 

 

6

Phòng Nông nghiệp và PTNT

         nnptnt.vg@hungyen.gov.vn

 

7

Phòng Văn hoá và Thông tin

             vhtt.vg@hungyen.gov.vn

 

8

Phòng Tư pháp

            tp.vg@hungyen.gov.vn

 

9

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

         ldtbxh.vg@hungyen.gov.vn

 

10

Phòng Y tế  

                yt.vg@hungyen.gov.vn

 

11

Thanh tra huyện

        thanhtra.vg@hungyen.gov.vn

 

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

            gddt.vg@hungyen.gov.vn

 

13

Trung tâm Văn hoá, thể thao và du lịch

       trungtamvhttdl.vg@hungyen.gov.vn

 

 

14

Đài Truyền thanh huyện

       dtt.vg@hungyen.gov.vn

 

 

2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức

 

STT

 

Họ và tên

 

Tên hòm thư

 
 

1

Chu Quốc Hiệu

cqhieu@hungyen.gov.vn

 

2

Bùi Văn Tuất

bvtuat@hungyen.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Vân

nvvan.vg@hungyen.gov.vn

 

4

Nguyễn Cao Trào

nctrao.vg@hungyen.gov.vn

 

5

Đàm Văn Ngọ

dvngo@hungyen.gov.vn

 

6

Đinh Văn Lợi

dvloi@hungyen.gov.vn

 

7

Nguyễn Quốc Tuấn

nqtuan.vg@hungyen.gov.vn

 

8

Chu Văn Mười

cvmuoi@hungyen.gov.vn

 

9

Nguyễn Thanh Hiệp

nthiep@hungyen.gov.vn

 

10

Nguyễn Trọng Cương

ntcuong.vg@hungyen.gov.vn

 

11

Bùi Như  Tiến

bntien@hungyen.gov.vn

 

12

Nguyễn Xuân Tứ

nxtu@hungyen.gov.vn

 

13

Vũ Hải Nam

vhnam@hungyen.gov.vn

 

14

Nguyễn Thị Thu

ngthu@hungyen.gov.vn

 

15

Nguyễn Thanh Tùng

nttung@hungyen.gov.vn

 

16

Vũ Mạnh Quang

vmquang@hungyen.gov.vn

 

17

Quản Đức Huy

qdhuy@hungyen.gov.vn

 

18

Nguyễn Thị An

ntan@hungyen.gov.vn

 

19

Phạm Thị Vân Anh

ptvanh@hungyen.gov.vn

 

20

Nguyễn Thị Mai Vân

ntmvan@hungyen.gov.vn

 

21

Nguyễn Thị Yến

nguyenyen@hungyen.gov.vn

 

22

Trần Thị Nga

ttnga@hungyen.gov.vn

 

23

Đào Văn Thọ

dvtho@hungyen.gov.vn

 

24

Nguyễn Thị Điệp

ntdiep@hungyen.gov.vn

 

25

Nguyễn Thị Dung

ntdung@hungyen.gov.vn

 

26

Phạm Quang Ngạn

pqngan@hungyen.gov.vn

 

27

Nguyễn Thị Gấm

ntgam@hungyen.gov.vn

 

28

Đặng Thị Hằng

dthang.vg@hungyen.gov.vn

 

29

Đào Xuân Tùng

dxtung@hungyen.gov.vn

 

30

Phó Thị Hoài Thương

pththuong@hungyen.gov.vn

 

31

Trịnh Xuân Hựu

txhuu@hungyen.gov.vn

 

32

Nguyễn Văn Dinh

nvdinh@hungyen.gov.vn

 

33

Nguyễn Quang Huy

nqhuy.vg@hungyen.gov.vn

 

34

Chu Thị Kim Oanh

ctkoanh@hungyen.gov.vn

 

35

Vũ Văn Trường

vvtruong.vg@hungyen.gov.vn

 

36

Nguyễn Hồ Hải

nhhai.vg@hungyen.gov.vn

 

37

Chử Mạnh Thắng

cmthang@hungyen.gov.vn

 

38

Lê Văn Hựu

lvhuu@hungyen.gov.vn

 

39

Nguyễn Ngọc Trường

nntruong@hungyen.gov.vn

 

40

Nguyễn Anh Huy

nahuy@hungyen.gov.vn

 

41

Lê Đức Hùng

ldhung@hungyen.gov.vn

 

42

Lê Thị Hương Mai

lthmai@hungyen.gov.vn

 

43

Phạm Ngọc Khoa

pnkhoa@hungyen.gov.vn

 

44

Lê Quý Cử

lqcu@hungyen.gov.vn

 

45

Hoàng Văn Dũng

hvdung@hungyen.gov.vn

 

46

Phan Thị Hoa

pthoa.vg@hungyen.gov.vn

 

47

Chu Toàn Thắng

ctthang@hungyen.gov.vn

 

48

Đàm Thị Hạnh

damhanh@hungyen.gov.vn

 

49

Phạm Văn Huân

pvhuan@hungyen.gov.vn

 

50

Cao Nhật Tân

cntan@hungyen.gov.vn

 

51

Nguyễn Minh Tú

nmtu@hungyen.gov.vn

 

52

Nguyễn Quốc Chương

nqchuong@hungyen.gov.vn

 

53

Lê Hồng Sỹ

lhsy@hungyen.gov.vn

 

54

Nguyễn Hoàng Tùng

nhtung.vg@hungyen.gov.vn

 

55

Đỗ Đức Lành

ddlanh@hungyen.gov.vn

 

56

Nguyễn Thị Huệ

nthue.vg@hungyen.gov.vn

 

57

Nguyễn Thị Phương Anh

ntpanh@hungyen.gov.vn

 

58

Chu Minh Tuyến

cmtuyen@hungyen.gov.vn

 

59

Đàm Xuân Thanh

dxthanh@hungyen.gov.vn

 

60

Phạm Thị Hồng Ngân

pthngan@hungyen.gov.vn

 

61

Vũ Thị Minh Ngọc

vtmngoc@hungyen.gov.vn

 

62

Quản Văn Hải

qvhai@hungyen.gov.vn

 

63

Lê Thị Tĩnh

letinh@hungyen.gov.vn

 

64

Đào Thị Bích Ngọc

dtbngoc@hungyen.gov.vn

 

65

Nguyễn Thị Hương

nthuong.vg@hungyen.gov.vn

 

66

Đàm Thị Phương Hoa

dtphoa@hungyen.gov.vn

 

67

Đàm Huy Đông

dhdong@hungyen.gov.vn

 

68

Đỗ Thị Tám

dttam.vg@hungyen.gov.vn

 

69

Lã Bình Dương

lbduong@hungyen.gov.vn

 

70

Đỗ Thị Hồng Thuỳ

dththuy.vg@hungyen.gov.vn

 

71

Lê Thị Hoa

lehoa@hungyen.gov.vn

 

72

Trần Công Hiệp

tchiep@hungyen.gov.vn

 

73

Lý Thị Thoan

ltthoan@hungyen.gov.vn

 

74

Hoàng Tuấn Cường

htcuong@hungyen.gov.vn

 

75

Đỗ Trung Dũng

dtdung@hungyen.gov.vn

 

76

Lê Văn Mạnh

lvmanh@hungyen.gov.vn

 

77

Trần Thị Phương Thảo

ttpthao.vg@hungyen.gov.vn

 

78

Nguyễn Thị Én

nten@hungyen.gov.vn

 

79

Nguyễn Đức Tính

ductinh@hungyen.gov.vn

 

80

Nguyễn Văn Tắng

nvtang@hungyen.gov.vn

 

81

Đỗ Thị Kim Ngân

dtkngan@hungyen.gov.vn

 

82

Đàm Thị Nhung

dtnhung@hungyen.gov.vn

 

83

Ngô Đức Dũng

nddung@hungyen.gov.vn

 

84

Đỗ Trung Khuyến

dokhuyen@hungyen.gov.vn

 

85

Đào Trọng Khoa

dtkhoa@hungyen.gov.vn

 

86

Đỗ Chí Khải Quỳnh

dckquynh@hungyen.gov.vn

 

87

Nguyễn Thị Việt

ntviet@hungyen.gov.vn

 

88

Lê Ngọc Hà

lnha@hungyen.gov.vn

 

89

Đỗ Trung Kiên

dtkien@hungyen.gov.vn

 

90

Nguyễn Đức Hùng

duchung@hungyen.gov.vn

 
 

 

 

 

 

Tin mới nhất

°
94 người đang online