SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Đăng ngày 04 - 04 - 2018
100%

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRONG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
* PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN 
1. Văn phòng HĐND - UBND huyện
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
4. Phòng Nội vụ huyện
5. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
8. Phòng Tư pháp huyện
9. Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
* CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN 
1. Thị trấn Văn Giang
2. Xã Xuân Quan
3. Xã Phụng Công
4. Xã Liên Nghĩa
5. Xã Thắng Lợi
6. Xã Mễ Sở
7. Xã Tân Tiến
8. Xã Vĩnh Khúc
10. Xã Nghĩa Trụ 
11. Xã Cửu Cao
 

 

Tin mới nhất

°
17 người đang online