Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP

Đăng ngày 20 - 07 - 2018
100%

Ngày 13/7/2018, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

Mục đích của kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 09/7/2018/ của UBND tỉnh Hưng Yên; đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội…

 Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cũng như các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch. Trong đó, giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao các chỉ số thành phần của PCI. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành.

Nội dung chi tiết xem tại đây:65.KH-UBND.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 21/02/2019 của UBND huyện Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản...(21/02/2019 4:28 CH)

Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Công văn số 729/UBND-NN&PTNT về việc...(14/12/2018 3:03 CH)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2018 của...(23/10/2018 3:36 CH)

Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017(16/08/2018 4:27 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Văn Giang(16/08/2018 4:32 CH)

°
2316 người đang online