Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH trung ương Đảng khóa XI

Đăng ngày 24 - 05 - 2019

Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 

 Ảnh : Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Giang

Sáng ngày 23/5/2019, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Dự và chủ trì hội nghị ở tỉnh có đồng chí Đỗ xuân Tuyên Phó bí thư thường trực tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng- Phó bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện các Ban xây dựng Đảng của Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện các sở ngành đoàn thể tỉnh, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Đảng bộ các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy; UVUBKT tỉnh ủy; Lãnh đạo cán bộ chuyên viên BTG tỉnh ủy. Đại diện các tập thể, cá nhân được Ban thường vụ tỉnh ủy khen thưởng.

Tại điểm cầu huyện Văn Giang có đồng chí Đào Hồng Vận-TUV-BTHU- CTHĐND huyện, đồng chí Trần Tùng Chuẩn- Phó BTTTHU; đồng chí Chu Quốc Hiệu- PBTHU- Chủ tịch UBND huyện

Các đồng chí UVBCH đảng bộ Huyện; đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện; UVUBKT huyện ủy; Lãnh đạo cán bộ chuyên viên Ban tuyên giáo và văn phòng huyện ủy; Bí thư, phó bí thư, công chức văn hóa các xã, thị trấn; Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Thanh Thủy- UVBTVTU-Trưởng Ban giáo tỉnh ủy đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, qua 05 năm triển khai thực hiện NQ số 33, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng con người trong tình hình mới đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của nhân dân về XD, phát triển VH con người đã được nâng lên, đã tự giác và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tham gia giữ gìn và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tích cực chủ động tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại.

       Kết quả công tác xây dựng, phát triển văn hóa con người trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị.

        Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với các tiêu chí xây dựng NTM. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật biểu diễn, triển lãm văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa thế giới, di tích văn hóa, di tích ịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Hội nghị đã có 8 ý kiến tham luận tập trung đi sâu phân tích và làm rõ được kết quả đạt được trong thực hiện chỉ số 33 đồng thời chỉ ra những hạn chế khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trong thời gian tới

Tại hội nghị BCH đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định tặng bằng khen cho 19 tập thể và 10 cá nhân vì Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH trung ương Đảng khóa 11. Huyện Văn Giang có Đảng bộ xã Nghĩa Trụ và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hồng Ấn chủ nhiệm CLB Ca Trù Giáo Phòng- Vĩnh Khúc. Thừa ủy quyền của Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Trần Tùng Chuẩn-Phó bí thư trường trực huyện ủy Văn Giang đã trao bằng khen cho tập thể, cá nhân được tặng bằng khen trên địa bàn huyện ta

Ảnh : Đồng chí Trần Tùng Chuẩn- Phó bí thư thường trực Huyện ủy trao bằng khen cho tập thể và cá nhân của huyện Văn Giang

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đỗ  Xuân Tuyên-phó bí thư thường trực tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ như phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức thực hiện NQ 33, chương trình hành động 34 của ban thường vụ tỉnh ủy gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền nghị quyết tới cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò tầm quan trọng ủa xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, đơn vị mình để thực hiện nghị quyết phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển, đưa mục tiêu phát triển văn hóa con người trở  thành một trong những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội quan trọng. Không ngừng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về văn hóa đồng thời phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa nhất là ở cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích việc thực hiện các đề tài, dự án nghiêm cứu về văn hóa, nghệ thuật. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực văn hóa đảm bảo tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh và cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, yêu tiên một số nghệ thuật truyền thống văn hóa cần được bảo tồn, phát huy của dân tộc. Tiếp tục hoàn thiện các quy định để giải quyết hợp lý, hài hòa, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển KTXH. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống gắn với phát triển kinh tế. Gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa  với phát triển du lịch. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo để làm cơ sở hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn lần thứ 18 và nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 đã đề ra/.

Tin mới nhất

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc tại huyện Văn Giang(15/05/2020 6:23 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Văn Giang triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để...(24/04/2020 2:27 CH)

Phóng sự ảnh(23/04/2020 8:10 SA)

Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn Merap ủng hộ 10 triệu 950 nghìn đồng phòng chống dịch Covid-19(21/04/2020 4:44 CH)

Uỷ ban MTTQ huyện tiếp nhận tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh Co vid-19 của Hội Cựu TNXP huyện(20/04/2020 4:13 CH)

Văn Giang: Thêm nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ chung tay chống dịch Covid-19(17/04/2020 4:33 CH)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly số 1 và một...(10/04/2020 8:41 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến kiểm tra các chốt kiểm soát dịch và hỗ trợ gạo cho...(10/04/2020 8:35 SA)

Tin liên quan

°
954 người đang online