http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (06/02/2018)

Ngày 06/02/2018 Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 thông báo số 02 về kết quả điểm xét tuyển của các ông (bà) dự tuyển tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa,...

°
248 người đang online