Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang năm 2019

Ngày 09/01/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang ban hành thông báo số 01/TB-BQLDA về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang năm 2019

Nội dung được đăng tải tại đây: Thong bao tuyen dung BQLDA.pdf

Thanh Tùng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện