Những chuyển động tích cực về việc thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở Văn Giang

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Giang đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện có những chuyển động tích cực hơn.

         Ảnh: Cán bộ ngân hàng CSXH huyện làm thủ tục giải ngân vốn tại thị trấn Văn Giang

          Để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chỉ thị 36-CT/TU ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn giang đã tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 36- CT/HU ngày 18/06/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tín dụng chính sách xã hội, Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện số 42/KH-UBNH ngày 09/09/2015 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/HU ngày 18/06/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tín dụng chính sách xã hội. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ban đại diện HĐQT huyện, Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia ban đại diện HĐQT huyện gồm 21 thành viên.

 5 năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Văn giang đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, tổ chức, chỉ đạo Ngân hàng CSXH  huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cấp Hội nhận ủy thác cho vay, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, ổn định xã hội, bảo đảm trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bám sát vào mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHCSXH; tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ Ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ toàn huyện đạt trên 226,3 tỷ đồng, với 7.480 hộ có dư nợ. Kết quả cụ thể qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thông qua NHCSXH huyện: 12.168 lượt hộ. Số hộ vượt qua ngưỡng nghèo là 1.070 hộ. Số HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học là 1.630 học sinh. Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là 450 lao động. Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng: 13.464 công trình và số căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách là 83 căn nhà. Tỷ lệ nợ quá hạn qua các năm được kiểm soát ở mức thấp và ổn định đến 30/6/2019 là 0,035%/ tổng dư nợ. Thông qua việc vay vốn, việc huy động tiền gửi của hộ vay qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã tạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các dịch vụ tài chính, tạo thói quen tiết kiệm tích lũy.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách tại địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đến nhân dân; công tác phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các thôn đảm bảo đúng qui định, việc xác nhận danh sách hộ có nhu cầu vay vốn đảm bảo đúng đối tượng; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, tổ TK&VV thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác, ủy nhiệm, tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu nợ quá hạn; phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH huyện trong việc triển khai tín dụng chính sách tại địa phương; qua kiểm tra, đối chiếu cơ bản các hộ vay vốn đều nhận nợ đầy đủ và sử dụng vốn đúng mục đích, không phát hiện sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách.

          Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị, xã hội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đức Hùng

đài truyền thanh huyện