UBND huyện Văn Giang ban hành công văn số 41/UBND-YT, ngày 21/01/2020 về việc dịch bệnh viên phổi tại Trung Quốc

Nội dung công văn được đăng tải tại đây: 41.UBND-YT.signed.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện