Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 05/05/2020, UBND xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ban hành thông báo số 05/TB-UBND về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung thông báo được đăng tải tại đây: 05.TB-UBND.pdf

Bùi Như Tiến

Văn phòng HĐND - UBND huyện