Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Văn Giang

Nội dung được đăng tải tại đây: 01.2022.QĐ-UBND phòng Nội vụ.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện