Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 21 - 02 - 2019
100%

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020

Nội dung được đăng tải tại đây: 29.2016.NQ-HĐND.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 01/2021/QD-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/09/2021 8:02 SA)

Nghị quyết số 77/2015/NQ-HĐND, ngày 12/10/2015 về việc thông qua chủ trương xây dựng Chương trình...(21/02/2019 4:22 CH)

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa...(21/02/2019 4:17 CH)

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2016 về việc ban hành quy định quản lý theo quy hoạch...(21/02/2019 4:09 CH)

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/9/2016 Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Văn Giang,...(21/02/2019 3:55 CH)

Nghị quyết Số 30/2013/NQ-HĐND, ngày 31/7/2013 Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử...(21/02/2019 3:47 CH)

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành quy chế HĐND huyện Văn Giang khóa...(21/02/2019 4:20 CH)

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 27/7/2017 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5...(21/02/2019 3:58 CH)

°
813 người đang online