Nghị quyết số 77/2015/NQ-HĐND, ngày 12/10/2015 về việc thông qua chủ trương xây dựng Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 21 - 02 - 2019
100%

Nghị quyết số 77/2015/NQ-HĐND, ngày 12/10/2015 về việc thông qua chủ trương xây dựng Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung được đăng tải tại đây: 77.2015.NQ-HĐND.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...(16/03/2023 2:10 CH)

Quyết định số 01/2021/QD-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/09/2021 8:02 SA)

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa...(21/02/2019 4:17 CH)

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2016 về việc ban hành quy định quản lý theo quy hoạch...(21/02/2019 4:09 CH)

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/9/2016 Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Văn Giang,...(21/02/2019 3:55 CH)

Nghị quyết Số 30/2013/NQ-HĐND, ngày 31/7/2013 Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử...(21/02/2019 3:47 CH)

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành quy chế HĐND huyện Văn Giang khóa...(21/02/2019 4:20 CH)

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn...(21/02/2019 4:14 CH)

°
772 người đang online