Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Ngày 06/01/2023, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.Thông qua Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Văn Giang về cải cách hành chính nhà nước huyện Văn Giang  giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và các Chỉ số khác phản ánh nền hành chính của tỉnh, huyện.

Toàn Văn Kế hoạch số 04/KH-UBND: KH-Tuyên-truyền-CCHC-huyện-Văn-Giang-năm-2023 (1).pdf

Tin mới nhất

Ngày 07/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị...(09/01/2022 1:54 CH)

Ngày 04/01/2022, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về cải cách hành chính nhà...(05/01/2022 1:49 CH)

Ngày 11/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Báo cáo số 149/BC-UBND về kết quả báo cáo thủ tục...(12/06/2021 1:48 CH)

Ngày 02/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 419/UBND - NV về thực hiện chế độ báo...(03/06/2021 1:51 CH)

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và...(13/04/2021 7:42 SA)

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021(15/03/2021 10:08 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Báo cáo số 41/BC-UBND về Kết quả cải cách hành chính...(10/03/2021 9:46 SA)

Ngày 04/01/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà...(05/01/2021 7:29 SA)

°
559 người đang online