Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 27/7/2017 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Văn Giang

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 27/7/2017 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Văn Giang

Nội dung được đăng tải tại đây: 40.2017.NQ-HĐND.pdf

Đàm Nhung

Phòng Tư pháp