Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung được đăng tải tại đây: 33.2016.NQ-HĐND.pdf

Đàm Nhung

Phòng Tư pháp