Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 25/5/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 271/TB-UBND về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Nội dung thông báo được đăng tải tại đây: 271.TB-UBND.signed.signed.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện