Ngày 11/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận vào công chức cấp xã đối với các trường hợp phải thực hiện khắc phục sai phạm theo kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Nội dung được đăng tải tại đây: 

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện