Ngày 23/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC về địa chỉ. trụ sở điện thoại cơ quan Thường trực ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung được đăng tải tại đây: 03.TB-UBBC.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện