Văn Giang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử

Huyện Văn Giang đang tập trung triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả

Với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Văn Giang đang tập trung triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Ảnh: Văn Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử
- Ngày 17/02/2021, Huyện ủy Văn Giang ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 22/02/2021, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.- Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị 46-CT/TU ngày 20/6/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Huyện ủy, UBND huyện Văn Giang đã quán triệt và triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh từ huyện đến cơ sở, được triển khai lồng ghép có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngoài Hướng dẫn của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Uỷ ban bầu cử huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-TBCĐCTTTr, ngày 01/3/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền.

* Theo đồng chí Ngô Đức Dũng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Giang, công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử sẽ được đẩy mạnh trong cả 3 giai đoạn: tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; cần rà soát để không chồng chéo, không sai sót; đồng thời, phân cấp rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt: Đợt 1, từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021; đợt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể, qua hoạt động thông tin cổ động, qua hoạt động của các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội… gây được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân; số liệu từ đầu năm 2021 tới nay:

+ Cấp huyện: Đã kiểm tra, rà soát lắp đặt mới hệ thống tuyên truyền trên toàn huyện, bao gồm: 400 cờ hồng kỳ; 350 cờ Đảng; 350 cờ tổ quốc; 15 băng zôn 02 mặt; 02 băng zôn vòng xuyến; 01 băng zôn cầu Ecopark; 250 phướn suốt trúc; 08 pano tấm lớn; 160 bộ pano dọc cột điện.

+ Cấp xã: Lắp đặt Panô tấm lớn: 03 bộ;  Căng, treo băng rôn, khẩu hiệu: 750 lượt và 4500 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ các loại.

- Tuyên truyền bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã:

+ Đài Truyền thanh huyện đã triển khai kế hoạch cụ thể các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền, đến nay đã sản xuất và phát sóng trên 160 lượt tin, bài, văn bản, chuyên mục với thời lượng từ 5- 8 phút/chuyên mục về công tác bầu cử.

+ Đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng và phát sóng trên 200 lượt tin, bài, văn bản về công tác bầu cử với tần xuất bình quân 2 lượt/ ngày với thời lượng từ 7- 10 phút.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Văn Giang quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, vừa động viên Nhân dân toàn huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử; vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện