Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Văn Giang

Nội dung được đăng tải tại đây: 86.UBND-KH.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện