Ngày 08/02/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Nội dung được đăng tải tại đây: 25.KH-UBND.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện