Quyết định số 01/2021/QD-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Văn Giang

Nội dung được đăng tải tại đây: 01.QÐ-UBND.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện