Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung được đăng tải tại đây: 33.TB -HĐND.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện