Phòng Tư pháp huyện Văn Giang ban hành Công văn số 32/TP ngày 19/5/2023 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy

Nội dung được đăng tải tại đây: Công văn TP tuyên truyền phòng, chống ma túy.pdf

                                                   KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN về phòng chống ma túy.docx

                                                   BÀI TUYÊN TRUYỀN về phòng chống ma túy.docx

                                                   TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Luật Phòng, chống ma túy.doc

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện